Hej! Jag heter Jakob och skapar Arrow swooshing up-rightförändring genom design och innovation med utgångspunkt i människors och företags behov Hi, I'm Jakob – I create change through design and innovation based on the needs of people and organizations

Jakob Persson portrait

Jag är konsult inom UX, CX, tjänste- och produktdesign samt en utvecklare som genom research, insiktsarbete, innovation, design och utveckling stöttar mina kunder i att övervinna sina affärsutmaningar. I'm a UX, CX, product and service design consultant and developer who through research, insight generation, innovation, product design, and development support my clients in overcoming their business challenges.

«Jakob är som en managementkonsult men använder inte Excel så mycket som metoder från UX, tjänstedesign och design thinking.» «Jakob is like a management consultant but doesn't use Excel as much as methods from UX, service design and design thinking.»

Filip Filip på SEB at SEB

Jag inriktar mig på att I Focus on

Illustration
Leda arbete och team med att ta fram nya produkter och tjänster Leading Work and Teams to Develop New Products and Services
som kräver kunskap och insyn i marknadsstrategi, prissättning, kundbehov och teknik that require knowledge in marketing strategy, pricing, customer needs and technology.
Illustration
Effektivisera produkter, tjänster och marknadsföring genom användar- och marknadsstudier Boosting the Impact of Products, Services, and Marketing Through User and Market Research
genom att ta fram kunskap om användare, kunder, prissättning och produktegenskaper med bland annat intervjuer, enkäter och workshops. through the development of knowledge about users, customers, pricing and product features through interviews, surveys and workshops and more.
Illustration
Accelerera produktutveckling med innovationsmetoder Accelerating Product Development Using Innovation Methods
genom att designa och utveckla hypoteser och prototyper för nya produkter och tjänster samt utvärdera dessa genom kund- och användarstudier. by designing and developing hypotheses and prototypes for new products and services as well as evaluate these through testing with users and customers
Illustration
Öka affärs- och användarnyttan av projekt Increasing the Business and User Benefits of Projects
genom att stötta projektteam att styra mot effekter och arbeta utfrån en gemensam målbild. by supporting product teams to manage towards impacts and working towards shared goals and objectives.
Illustration
Leda workshops, föreläsa och erbjuda utbildning och mentorskap Leading Workshops, Speaking and Provide Training and Mentoring
i innovation, design, mål- och effektstyrning. in innovation, design, goal- and impact management and mapping.
Illustration
Designa kund- och användarupplevelser Designing Customer and User Experiences
för att skapa konkurrensfördelar, stärka varumärken och bygga lojalitet. to achieve competitive advantages, boost brands and build loyalty.
Illustration
Utveckla programvaror, webbplatser och produkter Developing Software, Websites and Products
för kunder och i mina egna startupföretag i över 20 år. for clients and in my own startup companies, for over 20 years.

«Att arbeta med Jakob var inspirerande. Vi upplever honom som en renässansmänniska med djup kunskap inom ett stort antal områden. Han använde denna kunskap på ett inspirerande sätt som öppnade upp våra tankar och diskussioner.» «Working with Jakob was inspiring. We perceive him as a kind of renaissance person with deep knowledge within a wide range of areas. He used this knowledge in an inspiring way that opened up our thoughts and discussions.»

Anna och Marika Anna and Marika SEB SEB

Mina hattar The Hats That I Wear

Compass

Projekt- och produktledare Project and Product Leader

Som leder och genomför projekt som skapar affärsnytta. Who leads and completes projects that create business impact.

Button and pointer

Affärsutvecklare Business Developer

Med kärlek för framtidens affärsmodeller. With a passion for the business models of the future.

Plant

UX- och tjänstedesigner UX and Service Designer

​Med fokus på affärsmål genom effektiv estetik och användarupplevelse. With a focus on business goals through effective aesthetics and user experience.

Target with arrow

Entreprenör och företagsledare Entrepreneur and Executive

Medgrundare till en av Sveriges snabbaste växande digitala byråer någonsin. Co-founder of one of Sweden's fastest growing agencies, ever.

«Jakob är excellent! Hans kompetens inom såväl UX som utvecklingsstyrning är unik. Både djup som bred. Som person är han prestigelös, lösningsorienterad och engagerad. Vilket också rinner över på de han jobbar med.» «Jakob is excellent! His expertise in UX as well as software development management is unique. Both deep as well as broad. As a person he lacks prestige, is solution-oriented and engaged, which influences his colleagues and those around him.»

Mats Mats KPA Pension KPA Pension

Kunskaper och färdigheter Competences and Skills

Använd droppmenyn för att välja kompetensområde. Use the drop-down menu to switch competence area.
ctrl-down
 • Illustration

  Erfarenhet av att leda företag, team och projekt. Experience of leading companies, teams and projects.

 • Illustration

  Utbildning, coachning, mentorskap liksom strategier för kunskapsstyrning (knowledge management) Training, coaching, mentoring as well as strategies for knowledge management.

 • Illustration

  Föreläsare på konferenser och för kunder samt organisera, utforma och leda workshops. Speaker at conferences and for customers as well as organizing, design and lead workshops.

 • Illustration

  Startupmetodik, Lean Startup-metoder, hypotes- och datadriven design, utveckling och prototypning samt marknadsvalidering och innovativa marknadsstrategier. Startup methods, Lean Startup, hypothesis and data-driven design, development and prototyping as well as market validation and innovative marketing strategies.

 • Illustration

  Scrum och agil projektledning, Lean, Kanban och XP. Scrum and agile project management, Lean, Kanban and XP.

 • Illustration

  Statistiska metoder för marknadsundersökningar som Choice-based conjoint och MaxDiff. Statistical methods for market research such as Choice-Based Conjoint and MaxDiff.

 • Illustration

  Prissättning och analyser av priskänslighet hos målgrupper. Pricing and analysis of price sensitive in target markets.

 • Illustration

  Marknadsstrategier, go-to-market (GTM) och positionering. Marketing strategies, go-to-market (GTM) and positioning.

 • Illustration

  Metoder inom målstyrning och effektstyrning (Impact mapping). Methods in goal managing and Impact Mapping.

 • Illustration

  Utvärderingar av användbarhet såsom expertanalys, deltagande studier, etnografi och processtudier. Usability evaluations such as expert analysis, participatory studies, ethnography and process studies.

 • Illustration

  Personor och beteendevariabler för att sammanställa insikter om användare och som designverktyg. Personas and behavioral variables to synthesize insights about users and as design tools.

 • Illustration

  Genomförande av fältstudier genom workshops, intervjuer, övningar såsom kortsortering och simulering samt enkäter. Performing field studies through workshops, interviews and exercises such as card sorting, simulations and surveys.

 • Illustration

  Användarcentrerad kravinsamling och kravhantering. User-centered requirements gathering and management.

 • Illustration

  Kvantitativ datainsamling samt analys såsom inferensstatistik och modeller. Quantitative data collection as well as analysis such as inferential statistics and models.

 • Illustration

  Kvalitativa metoder samt analysmetoder som kodning på flera nivåer. Qualitative methods as well as analysis methods such as coding at multiple levels.

 • Illustration

  Designa användbarhetsstudier och utveckla hypoteser för testning. Design usability studies and develop hypotheses for testing.

 • Illustration

  Testning av prototyper på plats eller på distans genom videosamtal och dedikerade testverktyg. Prototype testing on site or remotely through video calls and dedicated testing tools.

 • Illustration

  Använda, utveckla och skapa designsystem. Using, developing and creating design systems.

 • Illustration

  Designa för olika plattformar, miljöer och användare. Designing for various platforms, environments and users.

 • Illustration

  Använda flera olika designverktyg som Figma, Sketch och Adobe XD. Use multiple design tools such as Figma, Sketch and Adobe XD.

 • Illustration

  Snabbt ta fram konceptuella skisser i form av wireframes på paper eller med verktyg som Balsamiq. Quickly develop conceptual sketches in the form of wireframes on paper or using tools such as Balsamiq.

 • Illustration

  Ta fram prototyper med mjukvara som Invision, Axure eller Keynote. Develop prototypes using software such as Invision, Axure or Keynote.

 • Illustration

  Frontend-programmering för webben med JavaScript/ECMAScript, jQuery och Vue. Front end development for the web with JavaScript/ECMAScript, jQuery and Vue.

 • Illustration

  Backend-programmering i PHP och NodeJS. Backend development in PHP and NodeJS.

 • Illustration

  Responsiv webbdesign och utveckling i HTML5 och CSS3 inkl. Less och SASS. Responsive web design and development in HTML5, CSS3 incl. Less and SASS.

 • Illustration

  Omfattande erfarenhet av Bootstrap, Tailwind och andra ramverk för webbdesign. Extensive experience of Bootstrap, Tailwind and other web design frameworks.

 • Illustration

  Testdriven frontend-utveckling med Selenium och Galen. Test-driven front end development with Selenium and Galen.

 • Illustration

  Automatisering för webbprogrammering och byggsystem såsom Grunt, Gulp, Webpack och pakethantering med NPM/PNPM and Yarn.. Automation for web programming and build systems such as Grunt, Gulp, Webpack and packaga management with NPM/PNPM and Yarn.

 • Illustration

  Utveckling på Mac OS X, Linux och Windows. Development on Mac OS X, Linux and Windows.

 • Illustration

  Adobe Photoshop, Illustrator, XD, Fireworks, Sketch, Figma, Antetype, Axure, Balsamiq, Moqups, Keynote och Omnigraffle, Invision för designarbete. Adobe Photoshop, Illustrator, XD, Fireworks, Sketch, Figma, Antetype, Axure, Balsamiq, Moqups, Keynote och Omnigraffle, Invision for design work.

 • Illustration

  Utveckling av teman och plugins för Wordpress. Development of themes and plugins for Wordpress.

 • Illustration

  Bygga snabbladdade statiska webbplatser med Astro. Building fast-loading static websites using Astro.

 • Illustration

  Strapi, Contentful, Storyblok och Drupal headless CMS. Strapi, Contentful, Storyblok and Drupal headless CMS.

 • Illustration

  Pipelines och continuous integration (CI) med bl a Github och Gitlab. Pipelines and continuous integration (CI) with Github and Gitlab among other things.

 • Illustration

  Vagrant och Docker för virtualiserade utvecklingsmiljöer och containers. Vagrant och Docker for virtual development environments and containerization.

 • Illustration

  Git, SVN och CVS för versionshantering. Git, SVN och CVS for version control.

«Jakob har inspirerat teamet och fått teamets arbetssätt att vidareutvecklas. Hans energi och kunskap i området, samt hans vilja till att förbättra i sin omgivning, har lett till flera initiativ i teamet att lära sig mer.» «Jakob has inspired the team and helped them improve their ways of working. His energy and expertise coupled with his desire to inspire others to grow and improve have resulted in several team learning initiatives.»

Ingrid Ingrid ASSA ABLOY ASSA ABLOY

Några av de företag och organisationer jag arbetat tillsammans med Some of the Companies and Organizations I've Worked With

Assa Abloy BYN Eniro IKEA IMY KPA SEB Unionen SF Bio (numera Filmstaden)

Yrkeserfarenhet och utbildning Professional Experience and Education

2013–
Leancept
En digital innovations- och tjänstedesignbyrå som hjälper kunder omvandla idéer till strategier, affärsmodeller, produkter och tjänster. Erbjuder rådgivning, design och utveckling. Tjänster inkluderar UX- samt UI-design, design av kundupplevelser (CX), tjänstedesign, affärsutveckling inom bl a marknadsföring och prissättning samt mjukvaruutveckling/programmering.
A digital innovation and service design agency that helps customers turn ideas into strategies, business models, products and services. Offers strategic advising, design and development. Services include UX and UI design, customer experience (CX) design, service design, business development within among other things marketing and pricing as well as software development/programming.
2007–2012
NodeOne
(Numera Digitalist Sweden) Webbyrå i Stockholm/Göteborg/Malmö/Köpenhamn, medgrundare, CKO (Chief Knowledge Officer), projekt- och teamledare, fyra kontor, 70 anställda i tre länder. Utsågs till Supergasell som snabbast växande företag 2011. ​
(Nowadays Digitalist Sweden) Web agency in Stockholm/Gothenburg/Malmö/Copenhagen, co-founder, CKO (Chief Knowledge Officer), project and team leader, four offices, 70 employees in three countries. Was awarded the Supergasell Prize as fastest growing company in 2011. ​
2001–2006
Frilans
Skribent för International Data Groups (IDG) tidningar (Internetguiden, PC för alla), webbutvecklare och webbdesigner.
Writer for International Data Group (IDG) magazines (Internetguiden, PC för alla), web developer and designer.
Jag har en fil. kand. i medieteknik från Blekinge Tekniska Högskola och en fil. kand. i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet. Jag talar och skriver engelska flytande, svenska som modersmål, grundläggande kunskaper i italienska, förstår spanska, franska i viss mån och kan läsa och förstå andra skandinaviska språk mycket väl. I hold a B.Sc. in Media Technology from Blekinge Institute of Technology and a B.Sc. in Cognitive Science from Linköping University. I speak and write English fluently, Swedish natively, have basic skills in Italian, understand Spanish and French to a degree, and can read and understand other Scandinavian languages very well.

Andra beskriver mig ofta som I'm Frequently Described As

Illustration
En strategisk problemlösare och generalist som hittar sätt att förvandla hinder till möjligheter och som alltid letar efter alternativa sätt att lösa problem. A strategic problem solver and generalist thinker who identifies ways to transform an obstacle into an opportunity, always looking for alternative paths to solving a problem.
Illustration
En person med stor ansvarskänsla och arbetar hårt, är fokuserad, noggrann och uppriktig. Min arbetsmoral är hög och jag finner glädje i att vara produktiv och göra ett bra jobb. Jag finner stolthet i att leverera vad jag lovat och jag värderar förtroende högt. A person with a strong sense of responsibility who works hard, is diligent and earnest. My work ethic is high and I take great satisfaction from being productive and doing the best job I can. I take pride in delivering what I’ve promised and I value trust highly.
Illustration
En ledare och organisatör som inte saknar förmåga till flexibilitet. Jag tycker om att ta reda på hur alla delarna och resurserna kan nyttjas mest effektivt. Detta inkluderar att hjälpa andra nå sin potential genom att fokusera på det de är bäst på. Jag inspireras av att arbeta och lösa problem tillsammans med andra drivna personer. A leader and organizer who also possesses a flexibility that complements it. I like to figure out how all of the pieces and resources can be arranged most effectively. This includes helping people reach their highest potential by helping them focus at what they’re best at. Working and solving problems with other driven individuals inspires me greatly.
Illustration
En utforskare med ett nyfiket sinne på jakt efter kunskap som inget hellre vill än att förstå världen bättre. Jag älskar att lära mig saker och arbeta i projekt som ger mig chansen att lära mig nya saker. An explorer with a curious mind seeking knowledge and who yearns to understand how the world works. I enjoy learning and working on projects that offer me the chance to learn new things.
Illustration
En entusiastisk, inspirerande, optimistisk, empatisk person som bidrar med mycket positiv energi. Jag utmanas av motgångar och jobbar med andra för att förändra angreppssätt och försöka igen. Jag älskar det jag gör och det smittar av sig. An enthusiastic, inspiring, optimistic and empathetic person who provides a lot of positive energy. I don’t get easily disillusioned by setbacks but instead work with others to change approach and try again. I love what I do and that enthusiasm has proven to be contagious on many occasions.

Produkter och projekt Products and Projects

 • Everdone

  Vet alltid när bilen är färdigladdad Always know when your EV will be done charging

  Everdone är en app för iOS (och snart Android) som hjälper dig som kör elbil att beräkna hur länge bilen behöver stå och ladda för att öka batteriets laddnivå – med ett visst antal procent eller för att kunna köra en sträcka. Appen tar hänsyn till bilmärke, bilmodell, väderlek och däckstyp för att beräkna laddningstiden. Appen är tillgänglig för betatestning. Byggt i Vue3, Quasar och Capacitor. Everdone is an app for iOS (and soon Android) that helps drivers of electric vehicles find out how long that car needs to charge to increase the batter state of charge level by a given percentage or driving a distance. The app takes into account make and model, weather and tire type to calculate charging time. The app is currently available as a beta. Built with Vue3, Quasar and Capacitor.

 • Elately

  Bygg starkare relationer och sälj mer genom att hålla kontakten Build stronger relationships and sell more by staying in touch

  Elately är ett personligt CRM för att utveckla och stärka personliga relationer och kan användas av personer i människoorienterade yrken för ökad lönsamhet och kundlojalitet. Elately hette tidigare Bondsai. Produkten är under utveckling. Byggd i Vue3, Vuetify, Nuxt, NodeJS, Express och MongoDB. Elately is a personal CRM to develop and strengthen personal relationships and can be used by professionals in people-oriented professions to increase profitability and client loyalty. Elately was formerly known as Bondsai. The product is under development. Built with Vue3, Vuetify, Nuxt, NodeJS, Express and MongoDB.

 • Tabletap

  Skapa din QR-meny på minuter och öka omsättningen med smarta funktioner Create your QR menu in minutes and increase turnover with smart features

  Tabletap är en QR-menyapp för restauranger som gör det enkelt att skapa digitala menyer med några knapptryckningar och sedan dela ut QR-koden till gästerna. Tabletap är under utveckling. Byggd i Vue3, Quasar, Nuxt, NodeJS, Express och MongoDB. Kontakta mig för att få veta mer. Tabletap is a QR menu app for restaurants which makes it easy to create digital menus in a few taps or clicks and then share the QR code with guests. Tabletap is under development. Built with Vue3, Quasar, Nuxt, NodeJS, Express and MongoDB. Contact me to find out more.

Volontärarbete Voluntary Work

ADPList.org logo

Jag är mentor via webbplatsen ADPList.org där jag erbjuder kostnadsfritt mentorskap till andra designers och entreprenörer. Jag har även organiserat en meetup för ADPList-mentorer i Stockholm.

I'm a mentor at the ADPList.org website where I offer free mentoring to other designers and entrepreneurs. I have also organized a meetup for ADPList mentors in Stockholm.

Min profil på ADPList My profile on ADPList

Saker jag skrivit My Writing

 • Impact Methods for Making a Change Impact Methods for Making a Change

  Forskningsartikel om att designa för affärsnyttor som jag skrev tillsammans med Mattias Arvola och Stefan Holmlid vid Linköpings universitet. Artikeln presenterades på konferensen IASDR 2019: 'The aim of this paper is to describe theory and practice of methods for making a change. The methods in focus are called impact methods and they are used for defining effect goals that focus the outcomes and impacts of a transformation design project.' A research paper on designing for business impact, which I co-wrote with Mattias Arvola and Stefan Holmlid at Linköping University. The paper was presented at the IASDR 2019 conference: 'The aim of this paper is to describe theory and practice of methods for making a change. The methods in focus are called impact methods and they are used for defining effect goals that focus the outcomes and impacts of a transformation design project.'

 • Artiklar Articles

  En samling artiklar på svenska på denna webbplats som bland annat tar upp tjänstedesign, UX-design och konsultrollen. A collection of articles in Swedish on this website, which cover service design, UX design and the consultant role.

 • Elately (Bondsai) Blog Elately (Bondsai) Blog

  För frilansare och byråer som vill växa och nå ännu större framgång: 'The Bondsai Blog provides actionable insights, advice, guides, tools, and resources to agency owners and managers, freelancers and consultants who wish to run an even more successful business.' På engelska. Produkten Bondsai heter numera Elately. The Bondsai Blog provides actionable insights, advice, guides, tools, and resources to agency owners and managers, freelancers and consultants who wish to run an even more successful business. In English. Bondsai is now known as Elately.

 • Leancept Leancept

  Artiklar om affärsutveckling, kundupplevelsedesign, försäljning, marknadsföring, affärsstrategi och prissättning. Posts about business development, customer experience design, sales, marketing, business strategy and pricing.

 • Personlig Blogg Personal Blog

  Kortare artiklar och essäer om olika ämnen som intresserar mig såsom teknik-människa och personlig integritet. På engelska. Shorter articles and essays on various topics that interest me such as human-machine and personal integrity. In English.

 • Inlägg på LinkedIn Posts on LinkedIn

  På min profil på Linkedin lägger jag upp ett urval från alla bloggarna. A share articles and posts from my blogs on LinkedIn, from time to time.

När jag inte jobbar ägnar jag mig gärna åt att läsa böcker, vara ute i naturen, åka skidor, klättra eller dyka med min familj. When I don't work I enjoy reading books, spending time outdoors, go skiing, climb or scuba dive with my family.